Karate Club Goju-Ryu Hasselt waakt over de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

In functie van het verlenen van diensten, ten aanzien van zijn leden en de individuele sportbeoefenaars, is Karate Club Goju-Ryu Hasselt, als verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.

Het doel van deze privacyverklaring is u informeren over welke persoonsgegevens wij over u verwerken, de reden waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoe lang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring zal bijgewerkt worden in functie van de reglementering en is integraal te raadplegen via de website van Karate Club Goju-Ryu Hasselt (www.goju-ryu-hasselt.be)

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten.
Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, waaronder:

* Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
* Persoonlijke bijzonderheden zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, -plaats, nationaliteit;
* Fysieke gegevens, fysieke beschrijving zoals gewicht;
* Aansluiting datum, datum & graad voor de Dan & Kyu graden;
* Lidmaatschap bij aangesloten Karate Club Goju-Ryu Hasselt
* Lidmaatschap bij aangesloten Karate Vlaanderen
* Lidmaatschap bij aangesloten OGKKB
* Lidmaatschap bij aangesloten OGKK (vanaf 1° Dan) * Rijksregisternummer;
* Beeldopnamen zoals cameraopname, fotografische opname, video-opname, digitale foto’s (kunnen gepubliceerd worden)
* Medisch getuigschrift zoals een gezondheidsverklaring.

2. Correctheid van de verwerkte persoonsgegevens

Door het invullen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

De verantwoordelijkheid voor het meedelen van een valse identiteit, onvolledige of onjuiste gegevens, ligt geheel bij diegene die de persoonsgegevens meegedeeld heeft.

3. Waarom en op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?

Goju-Ryu Hasselt verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van diverse gronden. Per doeleinde zullen alleen de relevante gegevens verwerkt worden. Hieronder worden de diverse rechtsgronden en doeleinden weergegeven.

* Op contractuele basis zodanig dat de leden en individuele sportbeoefenaars kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de Karate Vlaanderen, OGKKB, OGKK en het ontvangen van de Karate Club Goju-Ryu Hasselt nieuwsbrief / clubmailing.
* Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder als dit in het kader is van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
* Op basis van de vrijwillige toestemming van de individuele sportbeoefenaar (nieuwsbrief, uitslag wedstrijden...)
* Op onze website gebruiken we ook Cookies. Meer informatie hierover vind je in onze Cookie Policy

4. Minderjarigen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

* De verantwoordelijke van de desbetreffende leerschool OGKKB;

* De personeelsleden van de Karate Vlaanderen;

* Dienstverleners die namens ons diensten verlenen (IT- verantwoordelijke);
* Organisatoren van evenementen (wedstrijden, stages...);
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Deze verwerkersovereenkomst houdt in dat de nodige afspraken gemaakt worden om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Voor deelname aan Dan graden examen wordt toestemming gevraagd.

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bijgehouden?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels of zolang vereist is in het kader van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Uw gegevens blijven bewaard in het beveiligd online ledenbestand zolang u geen wissing van de gegevens vraagt.

7. Rechten van de leden

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met art. 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) hebt u het recht op:

* Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens.

* Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.

* Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen

* Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen

* Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

* Intrekking van uw toestemming : indien uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om
de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons als volgt contacteren:

* Telefonisch +32 475 75 90 99
* E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
* Post (Genebroekstraat 107, 3581 Beverlo-Beringen)

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. Beveiliging

Karate Club Goju-Ryu Hasselt verzekert de beveiliging van uw persoonsgegevens d.m.v. technische en organisatorische maatregelen.

9. Contact

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze
 
privacyverklaring, kan u ons steeds contacteren.
Karate Club Goju Ryu Hasselt
Koning Boudewijnlaan 12, 3500 Hasselt Secretariaat : Genebroekstraat 107, 3581 Beverlo - Beringen
+32 475 75 90 99
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

10. Akkoord

Karate Club Goju-Ryu Hasselt maakt u er attent op dat indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, u de Karate Club Goju-Ryu Hasselt, Karate Vlaanderen, OGKKB & OGKK het onmogelijk maakt om diensten te verlenen t.a.v. uzelf (inschrijving op evenementen zoals wedstrijden, stages, examens...).

11. Wijziging privacyverklaring

Karate Club Goju-Ryu Hasselt kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 januari 2022

DOJO KUN

Hitotsu : Wees nederig en beleefd

Hitotsu : Train voortdurend uw fysieke sterkte

Hitotsu : U kunt het ver brengen blijf zoeken

Hitotsu : Blijf kalm maar wees toch snel

Hitotsu : Verzorg uw gezondheid

Hitotsu : Leef een regelmatig leven

Hitotsu : Wees niet te fier noch te bescheiden

Hitotsu : Train met volharding en geduld